لابی کردن


english

1 general:: lobby

transnet.ir


معنی کلمه لابی کردن ، معنی اصطلاح لابی کردن ، به لابی کردن چی می گن؟ ، لابی کردن چی می شه؟، واژه لابی کردن ، معادل لابی کردن ، لابی کردن synonym , لابی کردن definition , لابی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 238 میلی ثانیه.