لابی گری


english

1 general:: lobbying

transnet.ir


معنی کلمه لابی گری ، معنی اصطلاح لابی گری ، به لابی گری چی می گن؟ ، لابی گری چی می شه؟، واژه لابی گری ، معادل لابی گری ، لابی گری synonym , لابی گری definition , لابی گری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 452 میلی ثانیه.