لاتینی


english

1 general:: Latin

worldtranslators.net


معنی کلمه لاتینی ، معنی اصطلاح لاتینی ، به لاتینی چی می گن؟ ، لاتینی چی می شه؟، واژه لاتینی ، معادل لاتینی ، لاتینی synonym , لاتینی definition , لاتینی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 349 میلی ثانیه.
بنر موبایل