لادنی برگ


english

1 general:: peltate

transnet.ir


معنی کلمه لادنی برگ ، معنی اصطلاح لادنی برگ ، به لادنی برگ چی می گن؟ ، لادنی برگ چی می شه؟، واژه لادنی برگ ، معادل لادنی برگ ، لادنی برگ synonym , لادنی برگ definition , لادنی برگ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 544 میلی ثانیه.