لازم

lâzem


english

1 general:: necessary

transnet.ir

2 Law:: (of a contract, sale, or transaction) irrevocable : unilaterally irrevocable; mutually binding

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: necessary; essential; requisite; imperative

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه لازم ، معنی اصطلاح لازم ، به لازم چی می گن؟ ، لازم چی می شه؟، واژه لازم ، معادل لازم ، لازم synonym , لازم definition , لازم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 515 میلی ثانیه.