لازم اتادیه شدن


english

1 Law:: fall due; mature

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه لازم اتادیه شدن ، معنی اصطلاح لازم اتادیه شدن ، به لازم اتادیه شدن چی می گن؟ ، لازم اتادیه شدن چی می شه؟، واژه لازم اتادیه شدن ، معادل لازم اتادیه شدن ، لازم اتادیه شدن synonym , لازم اتادیه شدن definition , لازم اتادیه شدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 396 میلی ثانیه.