لازم الاتباع

lâzemol-ettebâ’


english

1 Law:: (of a term, condition, stipulation, law, or regulation) binding; imperative

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه لازم الاتباع ، معنی اصطلاح لازم الاتباع ، به لازم الاتباع چی می گن؟ ، لازم الاتباع چی می شه؟، واژه لازم الاتباع ، معادل لازم الاتباع ، لازم الاتباع synonym , لازم الاتباع definition , لازم الاتباع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 496 میلی ثانیه.