لازم الاجرا


english

1 general:: binding

شبکه مترجمین ایران

2 general:: indispensable

transnet.ir


معنی کلمه لازم الاجرا ، معنی اصطلاح لازم الاجرا ، به لازم الاجرا چی می گن؟ ، لازم الاجرا چی می شه؟، واژه لازم الاجرا ، معادل لازم الاجرا ، لازم الاجرا synonym , لازم الاجرا definition , لازم الاجرا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 632 میلی ثانیه.