لازم بودن


english

1 general:: require

transnet.ir

2 Law:: be necessary; be needed; need

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه لازم بودن ، معنی اصطلاح لازم بودن ، به لازم بودن چی می گن؟ ، لازم بودن چی می شه؟، واژه لازم بودن ، معادل لازم بودن ، لازم بودن synonym , لازم بودن definition , لازم بودن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 288 میلی ثانیه.