لاپات


english

1 general:: side

transnet.ir


معنی کلمه لاپات ، معنی اصطلاح لاپات ، به لاپات چی می گن؟ ، لاپات چی می شه؟، واژه لاپات ، معادل لاپات ، لاپات synonym , لاپات definition , لاپات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 224 میلی ثانیه.