مآل


english

1 general:: end, outcome

transnet.ir


معنی کلمه مآل ، معنی اصطلاح مآل ، به مآل چی می گن؟ ، مآل چی می شه؟، واژه مآل ، معادل مآل ، مآل synonym , مآل definition , مآل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 446 میلی ثانیه.