مآل اندیشی


english

1 general:: foresight

transnet.ir


معنی کلمه مآل اندیشی ، معنی اصطلاح مآل اندیشی ، به مآل اندیشی چی می گن؟ ، مآل اندیشی چی می شه؟، واژه مآل اندیشی ، معادل مآل اندیشی ، مآل اندیشی synonym , مآل اندیشی definition , مآل اندیشی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 451 میلی ثانیه.