مآلی

ma-‘â-li


english

1 Law:: eventual; final; ultimate

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه مآلی ، معنی اصطلاح مآلی ، به مآلی چی می گن؟ ، مآلی چی می شه؟، واژه مآلی ، معادل مآلی ، مآلی synonym , مآلی definition , مآلی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 378 میلی ثانیه.