مأمور گشت مرزی


english

1 general:: border patrol agent

transnet.ir


معنی کلمه مأمور گشت مرزی ، معنی اصطلاح مأمور گشت مرزی ، به مأمور گشت مرزی چی می گن؟ ، مأمور گشت مرزی چی می شه؟، واژه مأمور گشت مرزی ، معادل مأمور گشت مرزی ، مأمور گشت مرزی synonym , مأمور گشت مرزی definition , مأمور گشت مرزی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 259 میلی ثانیه.