مأموریت پذیر


english

1 general:: mission capable

transnet.ir


معنی کلمه مأموریت پذیر ، معنی اصطلاح مأموریت پذیر ، به مأموریت پذیر چی می گن؟ ، مأموریت پذیر چی می شه؟، واژه مأموریت پذیر ، معادل مأموریت پذیر ، مأموریت پذیر synonym , مأموریت پذیر definition , مأموریت پذیر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 237 میلی ثانیه.