داستان آبیدیک
زمان تصویر سازی: 10 میلی ثانیه , زمان پردازش: 333 میلی ثانیه.