مؤسسه

mo-‘assese


english

1 general:: firm

transnet.ir

2 Law:: agency; institute; institution; entity; corporation; body corporate; concern; establishment

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه مؤسسه ، معنی اصطلاح مؤسسه ، به مؤسسه چی می گن؟ ، مؤسسه چی می شه؟، واژه مؤسسه ، معادل مؤسسه ، مؤسسه synonym , مؤسسه definition , مؤسسه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 453 میلی ثانیه.