مؤلف

mo-‘allef


english

1 Law:: author (authors of standinga (authors of bilingual dictionariesa

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه مؤلف ، معنی اصطلاح مؤلف ، به مؤلف چی می گن؟ ، مؤلف چی می شه؟، واژه مؤلف ، معادل مؤلف ، مؤلف synonym , مؤلف definition , مؤلف meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 295 میلی ثانیه.