ما


english

1 general:: our, ours

transnet.ir


معنی کلمه ما ، معنی اصطلاح ما ، به ما چی می گن؟ ، ما چی می شه؟، واژه ما ، معادل ما ، ما synonym , ما definition , ما meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 252 میلی ثانیه.