ما خور کشند


english

1 general:: lunisolar tide

transnet.ir


معنی کلمه ما خور کشند ، معنی اصطلاح ما خور کشند ، به ما خور کشند چی می گن؟ ، ما خور کشند چی می شه؟، واژه ما خور کشند ، معادل ما خور کشند ، ما خور کشند synonym , ما خور کشند definition , ما خور کشند meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 230 میلی ثانیه.