ما لم یجب

ma lam ya-jeb


english

1 Law:: Arabic phrase 1. (lit) what is not yet existing, what has not yet come into existence 2. remainder

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ما لم یجب ، معنی اصطلاح ما لم یجب ، به ما لم یجب چی می گن؟ ، ما لم یجب چی می شه؟، واژه ما لم یجب ، معادل ما لم یجب ، ما لم یجب synonym , ما لم یجب definition , ما لم یجب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 447 میلی ثانیه.