مابعد

mâ-ba’d


english

1 general:: subsequent

transnet.ir

2 Law:: following; subsequent

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه مابعد ، معنی اصطلاح مابعد ، به مابعد چی می گن؟ ، مابعد چی می شه؟، واژه مابعد ، معادل مابعد ، مابعد synonym , مابعد definition , مابعد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 265 میلی ثانیه.