مابقی


english

1 general:: remainder, balance, remaining

transnet.ir


معنی کلمه مابقی ، معنی اصطلاح مابقی ، به مابقی چی می گن؟ ، مابقی چی می شه؟، واژه مابقی ، معادل مابقی ، مابقی synonym , مابقی definition , مابقی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 339 میلی ثانیه.