مابه التفاوت دارایی و بدهی


english

1 Law:: owner’s equity

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه مابه التفاوت دارایی و بدهی ، معنی اصطلاح مابه التفاوت دارایی و بدهی ، به مابه التفاوت دارایی و بدهی چی می گن؟ ، مابه التفاوت دارایی و بدهی چی می شه؟، واژه مابه التفاوت دارایی و بدهی ، معادل مابه التفاوت دارایی و بدهی ، مابه التفاوت دارایی و بدهی synonym , مابه التفاوت دارایی و بدهی definition , مابه التفاوت دارایی و بدهی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 274 میلی ثانیه.