مات


english

1 general:: Malta, dull

transnet.ir


معنی کلمه مات ، معنی اصطلاح مات ، به مات چی می گن؟ ، مات چی می شه؟، واژه مات ، معادل مات ، مات synonym , مات definition , مات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 264 میلی ثانیه.