مات ضد انعکاس


english

1 general:: Matte/Anti-Glare

transnet.ir


معنی کلمه مات ضد انعکاس ، معنی اصطلاح مات ضد انعکاس ، به مات ضد انعکاس چی می گن؟ ، مات ضد انعکاس چی می شه؟، واژه مات ضد انعکاس ، معادل مات ضد انعکاس ، مات ضد انعکاس synonym , مات ضد انعکاس definition , مات ضد انعکاس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 421 میلی ثانیه.