مات کردن


english

1 general:: checkmate

transnet.ir


معنی کلمه مات کردن ، معنی اصطلاح مات کردن ، به مات کردن چی می گن؟ ، مات کردن چی می شه؟، واژه مات کردن ، معادل مات کردن ، مات کردن synonym , مات کردن definition , مات کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 234 میلی ثانیه.