داستان آبیدیک

ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد


english

1 Law:: (less precisely ماندة‌ماترك ) residuary estate : The property remaining in a decedent’s estate after all debts, expenses, and previous bequests and devises have been satisfied. – Also termed residue, residuaryâ (n, adj), residuum, and the residuary part of an estate

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد ، معنی اصطلاح ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد ، به ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد چی می گن؟ ، ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد چی می شه؟، واژه ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد ، معادل ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد ، ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد synonym , ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد definition , ماترک متوفی پس از اداء یا کسر حقوق قانونی و دیونی که به آن تعلق می گیرد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 318 میلی ثانیه.