داستان آبیدیک

ن


نئومحافظه کار
http://abidic.com/word/نئومحافظه کار

neoconservetive

نئون
http://abidic.com/word/نئون

neon

نا استواری
http://abidic.com/word/نا استواری

inconsistence

نا استواری هیجانی
http://abidic.com/word/نا استواری هیجانی

Emotional liability

نا امنی
http://abidic.com/word/نا امنی

incertitude

نا امید شدن
http://abidic.com/word/نا امید شدن

lose hope

نا امید کردن
http://abidic.com/word/نا امید کردن

disappoint

نا اندیشیدنی
http://abidic.com/word/نا اندیشیدنی

imponderable

نا ایمانی
http://abidic.com/word/نا ایمانی

misbelief

نا بسامدی
http://abidic.com/word/نا بسامدی

infrequency

نا بودی
http://abidic.com/word/نا بودی

inexistency

نا پارسا
http://abidic.com/word/نا پارسا

indevout

نا پاکی
http://abidic.com/word/نا پاکی

improbity

نا پایدار
http://abidic.com/word/نا پایدار

impermanent

نا پرهیزکاری
http://abidic.com/word/نا پرهیزکاری

impiety

نا پیدا
http://abidic.com/word/نا پیدا

indiscernible able

نا تنی
http://abidic.com/word/نا تنی

uterine sibling

نا توانی
http://abidic.com/word/نا توانی

infirmity

نا چار
http://abidic.com/word/نا چار

inevitable

نا درستی
http://abidic.com/word/نا درستی

inequity

نا روا
http://abidic.com/word/نا روا

forbidden

نا زیبندگی
http://abidic.com/word/نا زیبندگی

indecency

نا سازگاری
http://abidic.com/word/نا سازگاری

inconsistency

نا سودمند
http://abidic.com/word/نا سودمند

inefficacious

نا شایسته
http://abidic.com/word/نا شایسته

inept

نا شمردنی
http://abidic.com/word/نا شمردنی

incalculable

نا صحیح
http://abidic.com/word/نا صحیح

indecorous

نا فرمان
http://abidic.com/word/نا فرمان

naughty

نا قابل
http://abidic.com/word/نا قابل

incapable

نا گذرا
http://abidic.com/word/نا گذرا

impassable

نا گزیر
http://abidic.com/word/نا گزیر

ineludible

نا گزیری
http://abidic.com/word/نا گزیری

ineluctability

نا گفتنی
http://abidic.com/word/نا گفتنی

inexpressible

نا مادری
http://abidic.com/word/نا مادری

stepmother

نا متعارف
http://abidic.com/word/نا متعارف

Exotic

نا محدود
http://abidic.com/word/نا محدود

infinite


معنی کلمه ن ، معنی اصطلاح ن ، به ن چی می گن؟ ، ن چی می شه؟، واژه ن ، معادل ن ، ن synonym , ن definition , ن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 101 میلی ثانیه.