نا درستی


english

1 general:: inequity

worldtranslators.net


معنی کلمه نا درستی ، معنی اصطلاح نا درستی ، به نا درستی چی می گن؟ ، نا درستی چی می شه؟، واژه نا درستی ، معادل نا درستی ، نا درستی synonym , نا درستی definition , نا درستی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 343 میلی ثانیه.
بنر موبایل