نا درستی


english

1 general:: inequity

transnet.ir


معنی کلمه نا درستی ، معنی اصطلاح نا درستی ، به نا درستی چی می گن؟ ، نا درستی چی می شه؟، واژه نا درستی ، معادل نا درستی ، نا درستی synonym , نا درستی definition , نا درستی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 317 میلی ثانیه.