نا صحیح


english

1 general:: indecorous

transnet.ir


معنی کلمه نا صحیح ، معنی اصطلاح نا صحیح ، به نا صحیح چی می گن؟ ، نا صحیح چی می شه؟، واژه نا صحیح ، معادل نا صحیح ، نا صحیح synonym , نا صحیح definition , نا صحیح meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 279 میلی ثانیه.