نا مرتب


english

1 general:: messy, disorganized, irregular

transnet.ir


معنی کلمه نا مرتب ، معنی اصطلاح نا مرتب ، به نا مرتب چی می گن؟ ، نا مرتب چی می شه؟، واژه نا مرتب ، معادل نا مرتب ، نا مرتب synonym , نا مرتب definition , نا مرتب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 320 میلی ثانیه.