هائل


english

1 general:: horrible, tragic

transnet.ir


معنی کلمه هائل ، معنی اصطلاح هائل ، به هائل چی می گن؟ ، هائل چی می شه؟، واژه هائل ، معادل هائل ، هائل synonym , هائل definition , هائل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 452 میلی ثانیه.