هات چاکلت


english

1 general:: hot chocolate

worldtranslators.net


معنی کلمه هات چاکلت ، معنی اصطلاح هات چاکلت ، به هات چاکلت چی می گن؟ ، هات چاکلت چی می شه؟، واژه هات چاکلت ، معادل هات چاکلت ، هات چاکلت synonym , هات چاکلت definition , هات چاکلت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 316 میلی ثانیه.