هاج وواج


english

1 general:: stupefied, dumbfound

worldtranslators.net


معنی کلمه هاج وواج ، معنی اصطلاح هاج وواج ، به هاج وواج چی می گن؟ ، هاج وواج چی می شه؟، واژه هاج وواج ، معادل هاج وواج ، هاج وواج synonym , هاج وواج definition , هاج وواج meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 368 میلی ثانیه.