هاج وواج


english

1 general:: stupefied, dumbfound

transnet.ir


معنی کلمه هاج وواج ، معنی اصطلاح هاج وواج ، به هاج وواج چی می گن؟ ، هاج وواج چی می شه؟، واژه هاج وواج ، معادل هاج وواج ، هاج وواج synonym , هاج وواج definition , هاج وواج meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 343 میلی ثانیه.