هادی های باندل


english

1 general:: Bundled conductors

transnet.ir


معنی کلمه هادی های باندل ، معنی اصطلاح هادی های باندل ، به هادی های باندل چی می گن؟ ، هادی های باندل چی می شه؟، واژه هادی های باندل ، معادل هادی های باندل ، هادی های باندل synonym , هادی های باندل definition , هادی های باندل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 276 میلی ثانیه.