هادیراه هوایی


english

1 general:: elevated guideway

transnet.ir


معنی کلمه هادیراه هوایی ، معنی اصطلاح هادیراه هوایی ، به هادیراه هوایی چی می گن؟ ، هادیراه هوایی چی می شه؟، واژه هادیراه هوایی ، معادل هادیراه هوایی ، هادیراه هوایی synonym , هادیراه هوایی definition , هادیراه هوایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 436 میلی ثانیه.