هادیهای باندل


english

1 general:: Bundled conductors

transnet.ir


معنی کلمه هادیهای باندل ، معنی اصطلاح هادیهای باندل ، به هادیهای باندل چی می گن؟ ، هادیهای باندل چی می شه؟، واژه هادیهای باندل ، معادل هادیهای باندل ، هادیهای باندل synonym , هادیهای باندل definition , هادیهای باندل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 353 میلی ثانیه.