هاردآنادایزد


english

1 general:: hard anodized

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه هاردآنادایزد ، معنی اصطلاح هاردآنادایزد ، به هاردآنادایزد چی می گن؟ ، هاردآنادایزد چی می شه؟، واژه هاردآنادایزد ، معادل هاردآنادایزد ، هاردآنادایزد synonym , هاردآنادایزد definition , هاردآنادایزد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 584 میلی ثانیه.