هارمونیک


english

1 general:: harmonic

worldtranslators.net


معنی کلمه هارمونیک ، معنی اصطلاح هارمونیک ، به هارمونیک چی می گن؟ ، هارمونیک چی می شه؟، واژه هارمونیک ، معادل هارمونیک ، هارمونیک synonym , هارمونیک definition , هارمونیک meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 352 میلی ثانیه.