هاروارد


english

1 general:: Harvard

worldtranslators.net


معنی کلمه هاروارد ، معنی اصطلاح هاروارد ، به هاروارد چی می گن؟ ، هاروارد چی می شه؟، واژه هاروارد ، معادل هاروارد ، هاروارد synonym , هاروارد definition , هاروارد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 296 میلی ثانیه.