هازل

hâzel


english

1 Law:: joker; wag

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه هازل ، معنی اصطلاح هازل ، به هازل چی می گن؟ ، هازل چی می شه؟، واژه هازل ، معادل هازل ، هازل synonym , هازل definition , هازل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 274 میلی ثانیه.