هاله


english

1 general:: halo, Effluvium

worldtranslators.net


معنی کلمه هاله ، معنی اصطلاح هاله ، به هاله چی می گن؟ ، هاله چی می شه؟، واژه هاله ، معادل هاله ، هاله synonym , هاله definition , هاله meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 335 میلی ثانیه.