هاله ی عدم رشد


english

1 general:: Zone of inhibition

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه هاله ی عدم رشد ، معنی اصطلاح هاله ی عدم رشد ، به هاله ی عدم رشد چی می گن؟ ، هاله ی عدم رشد چی می شه؟، واژه هاله ی عدم رشد ، معادل هاله ی عدم رشد ، هاله ی عدم رشد synonym , هاله ی عدم رشد definition , هاله ی عدم رشد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 388 میلی ثانیه.