هاون


english

1 general:: mortar

transnet.ir


معنی کلمه هاون ، معنی اصطلاح هاون ، به هاون چی می گن؟ ، هاون چی می شه؟، واژه هاون ، معادل هاون ، هاون synonym , هاون definition , هاون meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 379 میلی ثانیه.