هاگ زا


english

1 general:: sporogenic, sporogenous

worldtranslators.net


معنی کلمه هاگ زا ، معنی اصطلاح هاگ زا ، به هاگ زا چی می گن؟ ، هاگ زا چی می شه؟، واژه هاگ زا ، معادل هاگ زا ، هاگ زا synonym , هاگ زا definition , هاگ زا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 280 میلی ثانیه.