هاگدان


english

1 general:: sporangium

transnet.ir


معنی کلمه هاگدان ، معنی اصطلاح هاگدان ، به هاگدان چی می گن؟ ، هاگدان چی می شه؟، واژه هاگدان ، معادل هاگدان ، هاگدان synonym , هاگدان definition , هاگدان meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 405 میلی ثانیه.