هاگزایی


english

1 general:: spore formation

transnet.ir


معنی کلمه هاگزایی ، معنی اصطلاح هاگزایی ، به هاگزایی چی می گن؟ ، هاگزایی چی می شه؟، واژه هاگزایی ، معادل هاگزایی ، هاگزایی synonym , هاگزایی definition , هاگزایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 442 میلی ثانیه.