هیدروکربن ها


english

1 general:: Hydrocarbons

worldtranslators.net


معنی کلمه هیدروکربن ها ، معنی اصطلاح هیدروکربن ها ، به هیدروکربن ها چی می گن؟ ، هیدروکربن ها چی می شه؟، واژه هیدروکربن ها ، معادل هیدروکربن ها ، هیدروکربن ها synonym , هیدروکربن ها definition , هیدروکربن ها meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 340 میلی ثانیه.