هیدروکسی


english

1 general:: hydroxy

worldtranslators.net


معنی کلمه هیدروکسی ، معنی اصطلاح هیدروکسی ، به هیدروکسی چی می گن؟ ، هیدروکسی چی می شه؟، واژه هیدروکسی ، معادل هیدروکسی ، هیدروکسی synonym , هیدروکسی definition , هیدروکسی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 295 میلی ثانیه.